path

Metodologie privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional se realizează în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul U.R.G.S.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate în cadrul:

a) instituţiilor acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b) instituţiilor acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, actualizată periodic;

c) instituţiilor acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Solicitantul depune cererea împreună cu dosarul de recunoaștere la secretariatul universității.

Dosarul de recunoaștere conține următoarele documente:

  • Actul de identitate (în copie, cu mențiunea olografă privind conformitatea cu originalul)
  • Certificatul de căsătorie sau alt act care probează schimbarea numelui, în situația în care numele nu este identic cu cel înscris pe diplomă (în copie, cu mențiunea olografă privind conformitatea cu originalul)
  • Diploma de doctor în copie și traducerea legalizată, după caz, sau atestatul de recunoaștere emis de C.N.R.E.D. dacă actul de studii este obținut la instituții de învățământ universitar din străinătate, altele decât cele prevăzute la art. 2 lit. a și b din Metodologie;
  • Documentul care atestă funcția didactică obținută în străinătate, în original și traducere legalizată;
  • Curriculum vitae, redactat în limba română sau engleză, cu informații despre funcția didactică obținută în străinătate;
  • Dovada achitării taxei de evaluare, în copie; Alte documente considerate de solicitant utile sau necesare soluționării cererii;

Dosarul este evaluat de Comisia pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării şi se finalizează cu un referat în care se propune motivat recunoaşterea sau nerecunoaşterea actului de studii vizat.

Decizia privind recunoaşterea sau nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional se emite de rector şi se comunică solicitantului şi structurii universităţii direct interesate.

Împotriva deciziei de recunoaștere/nerecunoaştere a diplomei şi a titlului de doctor, solicitantul poate formula contestaţie în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii ei, care se depune la secretariatul universității. Ulterior, decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele judecătorești competente.

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional de către Universitatea Româno-Germană din Sibiu produce efecte juridice doar la nivelul instituţiei.

Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu, poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții