path

Biblioteca URGS

- Prezentare -

În cadrul Universității Româno – Germane din Sibiu funcționează Biblioteca Universității, înfiinţată în anul 1998, o structură cu caracter didactic şi cultural – ştiinţific. În cadrul B.U.R.G. se realizează procesul de instruire, formare și educație al studenților prin mijloace specifice de cercetare și perfecționare profesională, cu scopul facilitării accesului la valorile culturii și științei naționale și universale de profil.

Potrivit Legii nr. 334 din 31 mai 2002, B.U.R.G. este o bibliotecă universitară, de drept privat, care funcționează în subordinea Universității Româno – Germane din Sibiu și are ca utilizatori principali studenți, cadre didactice, cercetători din instituțiile de învățământ superior. Este subordonată senatului Universității, fiind finanțată din bugetul acesteia și asigură suportul info-documentar al tuturor disciplinelor predate în învățământul superior și al domeniilor de cercetare științifică.

B.U.R.G. dispune de o sală de lectură cu un număr aproximativ de 35 de locuri, un depozit de carte, unde sunt stocate cele peste 19.500 de volume, 2 calculatoare în scopul documentării și informării destinate profesorilor și studenților și o baza de date actualizată periodic, care permite cititorilor accesul la un număr mare de informații într-un timp scurt.

În cadrul B.U.R.G. se realizează procesul instructiv-educativ al studenților prin mijloace specifice de cercetare și perfecționare profesională, cu scopul facilitării accesului la valorile culturii și științei naționale și universale de profil. B.U.R.G. se constituie ca o structură a comunității academice sibiene, permițându-se accesul liber al membrilor acesteia, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

B.U.R.G. întreține și dezvoltă relații de colaborare, informare și cooperare cu peste 20 de edituri de profil din țară. În urma ofertelor editoriale, se comandă cartea necesară atât pentru bibliotecă, cât și pentru studenți. B.U.R.G. colecționează reviste de specialitate, ziare, documente audio-video, alte documente grafice, completându-și colecțiile cu publicații străine reprezentative. B.U.R.G. întreține și dezvoltă relații de cooperare cu instituții, biblioteci, unități de informare și documentare din Sibiu și din țară. Colecțiile bibliotecii, structurate pe domenii precum drept, științe economice, științe umane și sunt accesibile tuturor studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii sociale.

B.U.R.G. dispune de 19.546 de volume, dintre care, aproximativ, în limba română 13.953, în limba germană 4.494, în limba engleză 909, 190 în alte limbi de circulație. De la 1 ianuarie 2001 până în prezent în bibliotecă au intrat 12.146 de volume, s-au efectuat împrumuturi la domiciliu în număr de circa 76.216 de volume, iar la sala de lectură au fost consultate cărți în număr de 4.038 de volume.

S-au primit donații de la persoane fizice (Prof.univ. dr. Ovidiu Ungureanu, Prof.univ.dr. Rudolf Dootz, Lect.univ.drd. Dorin Laschescu, Lect.univ.drd. Daiana Maura Vesmas ș.a.) și juridice (Universitatea din Tubingen - în valoare de 1.700 lei în limba germană și engleză, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Fundația Sabre din S.U.A. - carte de specialitate în limba engleză 158 volume). În urma bunelor relații de colaborare cu Editura All Beck din București s-a încheiat un contract de sponsorizare între cele două părți, B.U.R.G. beneficiind de 130 de volume în valoare de 1.500 lei. De asemenea, sponsorul se obligă să predea bibliotecii noastre cu titlu gratuit un număr de 2 exemplare din fiecare apariție editorială pe toată perioada efectelor prezentului contract.

În bibliotecă se găsesc spre consultare lucrări științifice, elaborate de către cadrele didactice ale Universității Româno-Germane în cadrul programului Tempus Phare, precum și lucrări de licență, de disertație, disponibile doar la sala de lectură.

La bibliotecă sunt înscriși, până în prezent (octombrie 2014), 304 de studenți, dintre care 80 la Drept și 224 la Științe Economice. În anul universitar 2013-2014 au fost consultate 1.822 volume și au fost efectuate 1.362 vizite la bibliotecă. Pe profil de studio, situația este următoarea: 25% sunt studenți la drept, 75% studenți la științe economice.

Fondul de carte este completat periodic cu noi apariții pe baza ofertelor primite de la editurile de specialitate și se realizează abonamente la diverse reviste și publicații în domeniu. Volumele existente în bibliotecă sunt înregistrate în calculator cotate tematic după sistemul informațional internațional (Clasificarea Zecimală Universală - CZU) și înregistrare catalografică CIP (Descrierea Bibliotecii Naționale).

Disciplinele din planul de învățământ sunt acoperite integral cu material bibliografic în număr suficient de exemplare pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ al studenților.

Bibliotecar: Roxana ALEXA

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții