path

Prezentarea Universității Româno-Germane din Sibiu

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în cadrul Fundației Universitare pentru Integrare Europeană, persoană juridică de drept privat.
În anul 1998, Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” a înființat, în calitate de unic fondator, Fundația Universitară pentru Integrare Europeană (F.U.I.E.), în cadrul acesteia luând ființă Universitatea Româno-Germană din Sibiu (U.R.G.S.), care în momentul actual este compusă din Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Științe Economice.
Denumirea instituției de învățământ superior și conținutul specific al curriculei universitare au fost concepute avându-se în vedere șansa valorificării puternicei tradiții regionale a relațiilor cu spațiul cultural și științific european pe filieră germană.
Această idee a fost primită deosebit de pozitiv de către reprezentanții comunității germanilor din Romania și de către reprezentanții statului german în România, care și-au oferit, oficial, sprijinul în realizarea practică a acestui ambițios proiect, așa cum rezultă din scrisorile de acord și sprijin din partea acestor autorități și structuri.
Conceptul fundamental al înființării și existenței instituționale a Universității Româno-Germane din Sibiu conține ideea potrivit căreia realitatea și calitatea integrării europene a României depind nu doar de nivelul pregătirii profesionale a viitorilor specialiști, ci, mai ales, de capacitatea acestora de a asimila valori ale civilizației europene contemporane, de abilitatea de a comunica și intra în competiție directă, de pe poziții de egalitate de șanse, pe piața europeană a profesiei alese.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost constituită, așa cum rezultă din Actul de fondațiune al F.U.I.E, ca structură autonomă, integrată a acesteia, fără personalitate juridică proprie. În luna februarie 2004, a fost depus la Ministerul Educației și Cercetării și la Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare (C.N.E.A.A.) dosarul de acreditare al Universității și specializării Drept. Vizitele comisiilor de specialitate ale acestor organisme au condus la avizarea favorabilă a solicitării, Universitatea Româno-Germană fiind acreditată prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005, dobândind prin această lege personalitate juridică.
Misiunea U.R.G.S., ca for de învățământ, știință și cultură, o constituie formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și înalt calificate, crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor culturii și civilizației, promovarea cercetării științifice, a creației literar-artistice, afirmarea culturii și științei românești în circuitul mondial de valori și contribuția la dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democrat.
Astfel, U.R.G.S. urmărește formarea de absolvenți specialiști, bine pregătiți profesional, motivați moral-spiritual, care să dețină competențele necesare pentru a susține prin activitatea desfășurată, comunitatea – locală, regională, națională și internațională – și pentru a concura cu succes pe piața europeană a muncii. Mai mult, Universitatea Româno-Germană din Sibiu urmărește dezvoltarea activităților didactice și de cercetare și practicarea unui management orientat spre performanță, care să îi asigure supraviețuirea și integrarea cu succes, în anul 2010, în „Spațiul European al Învățământului Superior”.
U.R.G.S are în vedere formarea de specialiști cu studii superioare, care să fie bine pregătiți profesional pentru a desfășura activități în domeniile economico-sociale, legislative, tehnice, culturale, cercetare și învățământ.
Prin serviciile educaționale oferite și prin cercetarea realizată în parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate, U.R.G.S. promovează transferul de cunoștințe spre comunitate, spre societate.
Obiectivele strategice ale unei universități de prestigiu trebuie să fie racordate nemijlocit la misiunea acesteia în societate. Astfel U.R.G.S. are în vedere:

 • Consolidarea și dezvoltarea instituțională, ca instituție academică de prestigiu, integrată și stabilizată în peisajul academic local, regional, național și internațional.
 • Accentuarea componentei multiculturale, a caracterului deschis spre spațiul european, a nivelului și prestigiului științific instituțional.

Principalele obiective strategice ale conducerii Universității Româno-Germane din Sibiu în următorii ani pot fi grupate pe mai multe criterii, după cum urmează.

a) în domeniul învățământului:

 • Compatibilizarea învățământului cu cel din Uniunea Europeană în contextul procesului de globalizare și finalizarea procesului de restructurare a curriculum-ului, în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă la nivelul învățământului superior în UE.
 • Deschiderea ofertei educaționale a U.R.G.S. către societatea secolului XXI și armonizarea acestei oferte la cerințele actuale și de perspectivă ale pieței muncii.
 • Creșterea adaptabilității ofertei educaționale și flexibilizarea structurilor de învățământ, astfel încât să fie posibilă chiar individualizarea parcursului de studiu.
 • Promovarea învățării permanente, pe tot parcursul vieții (Life-Long Learning) prin oferirea de programe de formare profesională a adulților.
 • Creșterea performanțelor atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la cel al studenților. În acest scop este necesară reorganizarea procesului didactic după o nouă filozofie a procesului de predare-învățare, care să pună în centrul atenției rolul participativ al studentului.
 • Implicarea personalului U.R.G.S. în procesul de autoevaluare și reacreditare a programelor de studiu.
 • Modernizarea serviciilor oferite studenților în procesul de învățământ și perfecționarea actului educațional prin creșterea calității pedagogice, îmbunătățirea sistemului de monitorizare a situației la învățătură, dezvoltarea de consultanță și orientare în carieră, readaptarea procesului de învățământ în funcție de competențele și performanțele ce vor fi solicitate absolvenților în exercitarea practică a profesiunii.

b) în domeniul cercetării:

 • Dezvoltarea cercetării științifice plecând de la premisa că aceasta constituie, alături de activitatea didactică, o activitate fundamentală a Universității și, în același timp, principalul criteriu de evaluare a calității academice.
 • Creșterea importanței și ponderii cercetării în activitatea universitară, prin dezvoltarea unui management performant al cercetării.
 • Revigorarea activității de cercetare avându-se în vedere faptul că aceasta poate constitui o sursa importantă de fonduri financiare.
 • Susținerea cercetării științifice printr-un ansamblu de măsuri care să vizeze asigurarea de personal specializat și finanțarea sau dotarea logistico-materială a centrului de cercetare, la nivelul standardelor europene impuse universităților.
 • Constituirea în cadrul fiecărei facultăți din Universitatea Româno-Germană din Sibiu a unui birou/colectiv de programe de cercetare științifică și relații internaționale, care să asigure informarea, inițierea, gestionarea și desfășurarea programelor de cercetare finanțate prin programe naționale și internaționale, contractelor de cercetare cu agenți economici și parteneriatelor cu universități cu programe de studii similare. Biroul va funcționa pe baza unui regulament propriu.
 • Sprijinirea activității publicațiilor științifice ale Universității Româno-Germane din Sibiu: Analele Universității Româno-Germane din Sibiu: seria Drept, seria Științe Economice, în perspectivă seria Inginerie, și susținerea lor în vederea obținerii acreditărilor de nivel superior în cadrul CNCSIS.
 • Continuitate în manifestările științifice organizate de structurile universitare. Conferințele internaționale vor trebui să aibă participări internaționale semnificative, inclusiv cu colaborarea unor organizații profesionale naționale și internaționale recunoscute, care să demonstreze capacitatea instituției de a coagula în jurul tematicii propuse idei și personalități de valoare.
 • Indexarea în Baze de Date Internaționale a revistelor din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu: Analele Universității Româno-Gemane din Sibiu seriile Drept și Științe Economice. În prima faza se vor alege baze de date cu acces direct și cu costuri reduse (de exemplu, RePec).
 • Recunoașterea Editurii BURG a Universității Româno-Germane din Sibiu de către Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior (CNCSIS).
 • Creșterea numărului de cărți publicate în cadrul Editurii BURG a Universității Româno-Germane din Sibiu.
 • Întreprinderea demersurilor necesare pentru recunoașterea până în 2013 a Analelor Universității Româno-Gemane din Sibiu – seria Științe Economice ca revistă B+ de către CNCSIS.
 • Creșterea numărului de articole publicate în cadrul unor manifestări științifice internaționale recunoscute și/sau în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS. Fiecare cadru didactic titular are obligația de a publica în fiecare an calendaristic cel puțin 2 articole de specialitate în cadrul unor manifestări științifice internaționale recunoscute și/sau în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS, altele decât cele din cadrul U.R.G.S.
 • Creșterea vizibilității revistelor proprii ale U.R.G.S. prin încheierea de abonamente cu alte Universități și/sau instituții din țară și din străinătate ori prin realizarea schimbului de reviste. Cadrele didactice titulare au obligația de a publica anual un articol de specialitate în revistele de specialitate ale U.R.G.S.
 • Obținerea accesului direct sau pe bază de abonament la Baze de Date Internaționale recunoscute (în limita resurselor financiare disponibile).
 • Includerea în viitorul apropiat a facultăților instituției noastre (în limita resurselor bugetare disponibile), în asociații de profil recunoscute la nivel național și internațional cu scopul de a crește vizibilitatea manifestărilor științifice organizate de Universitate.

c) în domeniul managementului:

Activitățile operaționale vor fi direcționate spre eficientizarea activităților didactice și de cercetare și asigurarea unui climat de muncă colegial și performant prin proiectarea unei structuri academice și administrative care va dispune de metode moderne de înfăptuire a actului managerial și care va include modele de gestiune moderne și flexibile, consolidând descentralizarea, autonomia și participarea directă a tuturor actorilor implicați. În acest sens, se au în vedere următoarele măsuri:

 • Implicarea activă în dezvoltarea unui sistem de asigurare a calității învățământului în acord cu toate declarațiile și acordurile UE privind învățământul, plecând de la ideea că acesta constituie un factor decisiv în creșterea competitivității Universității. Mai mult, conducerea U.R.G.S. este conștientă de faptul că nu poate face față în competiția internațională a calificărilor acordate și a serviciilor educaționale oferite, decât dacă este capabilă să dezvolte și să implementeze un sistem intern performant de evaluare și promovare a calității.
 • Promovarea procesului de reformă și de integrare europeană a învățământului U.R.G.S., în scopul creșterii calității activităților educaționale și de cercetare.
 • Revizuirea și adoptarea tuturor regulamentelor și metodologiilor de lucru în concordanță cu noua legislație româneasca din învățământ. Va fi readaptată Charta Universității Româno-Germane din Sibiu, astfel încât principiile directoare ale documentului să permită repoziționarea universității față de valorile universale europene într-un context de deschidere totală spre educație, cultură, adevăr, cunoaștere.
 • Aplicarea unor politici juste de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv prin adoptarea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului academic și administrativ, care să stea la baza managementului recompenselor (motivarea și stimularea personalului prin salarizare diferențiată, în funcție de aportul la îndeplinirea obiectivelor).
 • Implementarea unui management de tip antreprenorial, în scopul atragerii de resurse financiare suplimentare la bugetul Universității.
 • Optimizarea fluxului de circulație al documentelor și eficientizarea activității de secretariat.
 • Implementarea managementului prin obiective ierarhizate de la obiectivele generale și semnificative ale Universității, apoi ale facultăților, catedrelor, serviciilor funcționale și administrative până la cele individualizate pentru fiecare cadru de conducere sau angajat. Aceste obiective rezultă din misiunea U.R.G.S. și vor fi elaborate în urma consultării cadrelor de conducere și personalului angajat.
 • Dezvoltarea unei strategii adecvate de marketing educațional, atât în scopul promovării imaginii U.R.G.S., cât și în scopul atragerii de studenți.
 • Remodelarea culturii organizaționale în scopul promovării inovației, creativității, flexibilității și adaptabilității la schimbare, la noile principii care guvernează societatea europeană. Se urmărește crearea unor echipe de lucru performante și creșterea loialității angajaților față de Universitate.
 • Consolidarea în Universitate a unui climat organizațional stimulativ de muncă, bazat pe responsabilitate, seriozitate, înțelegere, lucru în echipă, comunicare și cooperare.

d) în domeniul calității:

 • Creșterea calității procesului educațional și a nivelului de competență al absolvenților U.R.G.S.
 • Elaborarea și implementarea unei strategii pentru calitate în domeniul învățământului și cercetării, în acord cu standardele naționale și internaționale și criteriile academice de evaluare a universităților.
 • Dezvoltarea și implementarea unui management al calității învățământului la U.R.G.S. care să fie în consens cu strategia promovată în Uniunea Europeană.
 • Elaborarea unei documentații referitoare la managementul calității Universității astfel încât să fie posibilă evaluarea internă și îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale oferite clienților.
 • Implementarea în procesul educațional din Universitate a unui sistem de calitate eficient, plecând de la convingerea că acesta este necesar atât în scopul asigurării competitivității universității și studenților în spațiul european de învățământ, cât și în scopul creșterii șanselor de integrare a absolvenților pe piața europeană a muncii.

e) în domeniul resurselor umane:

Politica de personal va fi orientată spre atragerea în activitățile de bază ale Universității a unor cadre capabile să realizeze performanța atât pe plan didactic, cât și pe cel de cercetare. Doctoranzilor Universității trebuie să li se asigure șansa integrării în instituție la nivelul competenței lor.

 • Recrutarea, selecția și menținerea unor resurse umane valoroase, plecând de la ideea că acestea constituie o investiție pe termen lung, o resursă strategică pentru Universitate.
 • Planificarea corectă a resurselor umane, în strânsă concordanță cu previziunile privind dezvoltarea de ansamblu a Universității pe termen mediu și lung.
 • Asigurarea unei selecții pe criterii obiective, care să aibă în vedere creșterea exigențelor privind condițiile calitative și cantitative ale activității didactice și de cercetare științifică.
 • Recrutarea și selecția de personal didactic, cu prioritate, din proprii absolvenții cu rezultate remarcabile.
 • Asigurarea condițiilor de perfecționare a personalului didactic tânăr, prin stagii de pregătire în țară și străinătate, prin înscrieri la masterat și doctorat și prin facilitarea participării la manifestări științifice de înalt prestigiu în țară și străinătate.

f) în domeniul resurselor financiare:

 • Creșterea responsabilității în gestionarea resurselor financiare și atragerea de resurse sporite din alte activități: cursuri extrauniversitare, cursuri de perfecționare postuniversitară, studenți din străinătate, fonduri de la Uniunea Europeană, activități de cercetare științifică pentru firme, furnizare de servicii pentru agenții economici etc.
 • Adoptarea unei strategii manageriale care să ofere U.R.G.S. statutul de universitate „antreprenorială”, capabilă să atragă resurse financiare complementare.
 • Asigurarea autonomiei activităților desfășurate la nivelul facultăților, departamentelor și centrelor de cercetare și derularea prin intermediul bugetelor întocmite și aprobate pentru fiecare an calendaristic. Creșterea rolului decanului în gestionarea veniturilor și a cheltuielilor.

g) în domeniul infrastructurii:

 • Îmbunătățirea condițiilor de confort oferite de universitate studenților și angajaților – personal didactic și administrativ.
 • Dezvoltarea bazei materiale cu noi clădiri, terenuri și echipamente.
 • Perfecționarea sistemului informatic (hardware și software) care să permită diseminarea și partajarea în timp real a informațiilor din toate domeniile de activitate ale Universității – financiar, secretariat, bibliotecă, managementul calității etc.
 • Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicații care să faciliteze nu doar activitatea didactică, învățământul la distanță (e-learning), ci și cercetarea, consultanța, accesarea de informații din biblioteci virtuale și baze de date internaționale.

h) în domeniul imaginii și relațiilor cu mediul înconjurător:

 • Câștigarea unui prestigiu local, național și internațional al U.R.G.S. în domeniul educațional și al cercetării științifice prin intermediul corpului didactic, studenților și absolvenților.
 • Valorificarea, la întreg potențialul, a denumirii de Universitate Româno-Germană.
 • Valorificarea faptului că Universitatea Româno-Germană din Sibiu oferă un număr mare de burse de practică și de studiu în străinătate (aproximativ 15-20 burse/an) prin programul Erasmus.
 • Intensificarea și diversificarea legăturilor de cooperare și parteneriat – local, regional, național și internațional – cu alte instituții publice și private din mediul economic, social, administrativ și cultural.
 • Extinderea relațiilor de cooperare cu universități și institute de cercetare din țară și străinătate, prin programe de învățământ, de cercetare și mobilități de cadre didactice și studenți.
 • Un site - o pagina web a Universitatii actualizata permanent;
 • Participarea la targuri si expozitii cu specific educational cu stand propriu;
 • Editarea de pliante de prezentare a universitatii in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala (germana si/sau engleza);
 • Facultatile vor organiza anual intalniri cu elevii din liceele orasului pentru promovarea ofertei educationale;
 • Mediatizarea evenimentelor din viata Universitatii Romano-Germane din Sibiu;
 • Organizarea de evenimente cu participarea presei, asupra problemelor de actualitate din mediul international sau national.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu funcționează pe baza principiului autonomiei universitare cu următoarele structuri autonome academice interne:

 • Facultatea de Drept și Științe Administrative;
 • Facultatea de Științe Economice;
 • Biblioteca Universității – BURG;
 • Editura Universității – BURG.

În cadrul facultăților funcționează următoarele departamente de specialitate, concepute și organizate după principiul specialității, cu respectarea cerințelor legale, astfel: Departamentul de Științe Juridice și Administrative și Departamentul de Științe Economice.
Principiile de organizare și funcționare, precum și raporturile structurale dintre structurile academice interne ale U.R.G.S. rezultă din Charta Universității, din organigrama instituțională și din regulamentele interne anexate.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții